پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش

پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش

پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش

انگيزش را به عنوان فرايندی تعريف مي كنيم كه شدت جهت گيري و تداوم تلاش افراد به منظور رسيدن به يک هدف را محاسبه مي كند.در حالي كه انگيزش تداوم تلاش در مقابل هر نوع هدف تعريف شده است و آن را به اهداف سازمانی در جهت منعكس كردن تمايل خود در رفتار مرتبط با كار مي شكنيم

*(درجه انگيزش در بين افراد در شرايط متفاوت،مختلف است)

چهارچوبهای اساسی انگیزش

سه عنصر كليدی در تعريف انگيزش

•شدت (به ميزان تلاش فرد مربوط است)
دسته:

پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش

خرید آنلاین